A A A

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

PT. „TRADYCYJNA KUCHNIA U EUROPEJSKICH PRZYJACIÓŁ”

 

I. Cele konkursu:

1. Kształtowanie postaw proeuropejskich.

2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków europejskich.

3. Rozwijanie u uczniów tolerancji wobec innych kultur.

4. Poznawanie przez uczniów kultury, tradycji i obyczajów państw Unii Europejskiej

 

II. Warunki konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII.

2. Jeden uczeń przygotowuje jedną prezentację multimedialną na pendrive w języku polskim dotyczącą typowych potraw krajów Unii Europejskiej. Może to być potrawa regionalna wybranego państwa lub kilka potraw (krótka prezentacja składników i sposobu przygotowania potrawy oraz zdjęcie potrawy). Prezentację należy przygotować w programie Power Point i powinna zawierać maksymalnie do 6 slajdów. Na pierwszym slajdzie należy umieścić tytuł pracy oraz kraj, którego dotyczy prezentacja, natomiast na ostatnim slajdzie konieczne jest umieszczenie imienia i nazwiska autora prezentacji oraz klasy, do której uczęszcza.

 

III. Organizacja i przebieg konkursu:

Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez dostarczenie prezentacji na pendrive do organizatorów konkursu: pani Bernadetty Cyran, pani Doroty Dydyńskiej (prezentacja dotycząca krajów niemieckiego obszaru językowego) lub do pani Iwony Pawełek (prezentacja dotycząca krajów anglojęzycznych) najpóźniej do 10 kwietnia 2019 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

 

IV. Podsumowanie konkursu:

Na końcowy wynik będzie składała się suma punktów za prezentację potrawy lub potraw wybranego państwa. Laureatem konkursu zostanie uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Szczególną uwagę komisja konkursowa będzie zwracała na wkład pracy ucznia włożony w przygotowanie prezentacji i oryginalność pomysłu. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w skład, której wejdą organizatorzy konkursu pani Bernadetta Cyran, pani Dorota Dydyńska, pani Iwona Pawełek oraz nauczyciele informatyki. Podsumowanie i zakończenie konkursu nastąpi dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma + 10 punktów za udział w konkursie, natomiast laureaci (I-III miejsce) cząstkowa ocena celująca z aktywności z języka obcego (angielski lub niemiecki w zależności od tego, którego kraju dotyczy prezentacja), za prace wyróżnione uczestnicy konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą. Prace laureatów oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane na długich przerwach na szkolnym ekranie (parter hall) w Dniu Unii Europejskiej 9 maja 2019.

 

Organizatorzy konkursu:

pani Bernadetta Cyran,

pani Dorota Dydyńska,

pani Iwona Pawełek